Sayısal Yükseklik Modeli


Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y planimetrik ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak tanımlanabilir. SYM’ler Sayısal Arazi Modellerinden (SAM) farklı olarak yeryüzü topoğrafyası üzerindeki detayları yansıtmazlar. Bir SAM, topoğrafya üzerindeki bina, bitki örtüsü, orman v.b. farklı yükseklik değerlerine sahip detayları içerirken yani görünür yeryüzünü yansıtırken SYM’ler bu detayları tümden elemine ederek yalnızca çıplak yeryüzünü yansıtan modeli sunarlar. Tüm bu özellikleriyle SYM’ler yeryüzü topoğrafyasını en basit şekilde yansıtan en genel ve yaygın model olarak tanımlanmaktadırlar.

Arazi tanımlaması, nokta yükseklikleri, eğim, mesafe sorgulamaları ,Çevresel analizler Hidrolojik etmenlerin modellenmesi, Kartografa , Sivil uygulamalar , Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ,Kentsel planlama ,Felaket yönetimi ,Orman yangınları ,Sel yönetimi , Deprem analizleri ,Erozyon kontrolü ,Tarım ,Kontur çizgisi (eş yükseklik eğrisi) yaratma İletişim sistemi modelleme, Askeri uygulamalar ,Mühendislik alanlarında (Yollar, kanallar, barajlar, tüneller vs. için yer seçimi)

Yukarıda bahsedilen uygulama alanları ile ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu teknoloji ile özellikle büyük projelerde hem süre, hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlamaktadır.